Hellesmoveien 48

Hellesmoveien 48

Tjøme

Ombygging og påbygg.

Planlagt og gjennomført 2016-2018.

 Den enkle hytta var fra 1960-tallet og hadde en grunnflate på ca 50 m2. Tiltakshaverne ønsket å bygge på for å utnytte de flotte utsiktskvalitetene maksimalt. I tillegg var det behov for å gjøre en ombygging i 1. etasje for å få en mer tidsmessig og funksjonell plan-/romløsning.

 Terrengsituasjonen på tomten er svært spesiell og satte klare begrensninger for en utvidelse. Vi endte derfor opp med at den beste løsningen var et påbygg på tvers av det eksisterende.

 Påbygget inneholder stue mot vest og to soverom mot øst. Mot nordvest ble det etablert en liten takterrasse på det resterende takarealet. Under påbygget mot øst ble det plass for et kaldt lager for hagemøbler, kajakk, fiskeutstyr ol. Eksisterende vindfang ble beholdt og omdefinert til bod. Det eksisterende taket ble trukket videre over ny inngang og 1. etasje ble bygget om med ny entré, kjøkken med spiseplass, soverom og bad/wc. I tillegg ble det også gjort noen fasadeendringer på det eksisterende.

Det var viktig å finne en utforming som ville harmonere med terrenget og det dominerende stiluttrykket i området. Av hensyn til omkringliggende naboer var det i tillegg viktig å finne en løsning som innebar at påbygget ikke ble høyere enn nødvendig. Påbygget fikk derfor et asymmetrisk saltak. Et asymmetrisk saltak ga i tillegg en lav gesims-/mønehøyde og sympatisk utforming mot sør.

 Påbygget ble kledt med stående hvitmalt dobbeltfalspanel som en liten kontrast til den liggende kledningen på det eksisterende. Taket er tekket med hvit takfolie.

 Ny taktekking tilnærmet lik eksisterende papp-/shingeltekking.