Re Kommunehus

Referanseprosjekt

Re kommunehus

Revetal

Nytt kommunehus og forretningssenter, 4500 m2

Planlagt og gjennomført 2003-2005

Oppdragsansvarlig arkitekt for AS Kristiansen & Bernhardt.

Den arkitektoniske målsettingen for det nye kommunehuset for Re kommune i Vestfold, var at det skulle være et bygg som alle kommunens innbyggere har et bevisst forhold til.

For å understreke kommunehusets betydning, var det en klar intensjon å tilføre bygget kvaliteter og uttrykk som bla bidrar til å framheve bygget som et viktig symbolbygg i landskapet. To viktige elementer er «tårnet» og «langskipet». «Tårnet» er kommunehusets framskutte symbolelement, men begge elementene har arkitektonisk uttrykk og materialbruk som bla gjenspeiler tettstedets hurtige framvekst (tiltagende urbanitet) og noen av kommunens viktigste ressurser (jord-og skogbruk).

I forhold til kommunens utadrettede virksomhet var det viktig å skape gode kvaliteter og sammenhenger mellom uterom og publikumsområder inne i kommunehuset. Ytterveggene i 1. etasje er hovedsakelig bygget opp som glassvegger i kombinasjon med felter av tegl.

«Langskipet» i 2. og 3. etasje har stående låvekledning av jernvitriolbehandlet osp som hovedmateriale. Forpatinert sink er benyttet som beslagsmateriale.

Ytterveggene i «tårnet» består av glass og kledning av forpatinert sink. For å gi ytterveggen artikulering og nødvendig skjerming mot innsyn og sol, samtidig som utsynet opprettholdes, er fasadene påmontert et luftig slikt av eikespiler. Felles for all fasadetenkning har vært materialenes egenskaper til å «vedlikeholde seg selv».